Geef om een glimlach

Sinds 2001 zamelt de vzw Ronald McDonald Kinderfonds middelen in die onder andere naar het project ‘Geef om een glimlach’ gaan.

Via dit initiatief krijgen gezinnen van kinderen die met een met een lip-, kaak- of gehemeltespleet geboren zijn, een financieel steuntje in de rug en wordt ook het grote publiek bewustgemaakt van de ernstige gevolgen en de lange en dure behandeling. Ondertussen werden dankzij dit project al meer dan 1.600 kinderen geholpen.

Oorsprong

Dit project wil families met kinderen die geboren worden met een lip-, kaak- of gehemeltespleet financieel steunen en tevens de publieke opinie omtrent deze veelvoorkomende problematiek sensibiliseren. Een lip-, kaak- of gehemeltespleet, ook wel schisis genoemd (in de volksmond ‘hazenlip’), is één van de meest voorkomende aangeboren gelaatsafwijkingen in België (ongeveer 1 op 650 kinderen wordt geboren met schisis).

Voor dit project werkt het Kinderfonds nauw samen met gerenommeerde Belgische specialisten in dit domein: gespecialiseerde afdelingen uit verschillende Belgische ziekenhuizen en de twee erkende ouderverenigingen VAGA en AFLAPA, die zich voor deze kinderen inzetten. ‘Geef om een glimlach’ kan op hun volledige steun rekenen, waardoor het Kinderfonds voor lange termijn op hun medewerking kan tellen.

Doel

‘Geef om een glimlach’ wil de publieke opinie omtrent schisis sensibiliseren en tevens financiële steun bieden aan families met kinderen die met deze gelaatsafwijking werden geboren en zelf niet de nodige middelen hebben om de noodzakelijke behandelingen en chirurgische ingrepen te betalen. Deze families staan immers lange tijd heel wat moeilijke momenten te wachten. Schisis zorgt bij de ouders niet alleen mentaal voor een gevoel van tekortkoming, ook financieel vergt dit een extra inspanning. De behandeling beperkt zich immers niet alleen tot het herstellen van lip, kaak of gehemelte. Ook het gehoor, tanden en spraak vragen om verzorging en opvolging. En sommige noodzakelijke interventies worden momenteel niet volledig terugbetaald.

Het Nationaal selectie Comité

Vertegenwoordigers uit verschillende Belgische ziekenhuizen gespecialiseerd in de behandeling van schisis vormen samen het Nationaal selectie Comité, een neutraal en onafhankelijk organisme waarvan Professor Chantal Malevez de voorzitster is.

Het Nationaal selectie Comité komt 3 keer per jaar samen en beslist welke patiëntendossiers in aanmerking komen voor financiële steun vanuit ‘Geef om een glimlach’.

Hoe kan men beroep doen op ‘Geef om een glimlach’?

Ouders met kinderen die lijden aan schisis kunnen een aanvraagformulier voor financiële steun indienen.

Om weerhouden te worden, moeten de ingestuurde dossiers aan bepaalde selectiecriteria voldoen die werden vastgesteld door het Nationaal selectie Comité: inkomsten, het aantal kinderen in de familie, de leeftijd van het kind waarvoor steun wordt aangevraagd, de aard van de afwijking en de noodzakelijkheid van de behandeling zijn de belangrijkste.

De eigenlijke selectie gebeurt in twee stappen: een preselectie door de ziekenhuizen en een finale selectie door het Nationaal selectie Comité.

Artsen die denken een patiënt te behandelen die kans maakt op financiële steun, kunnen het patiëntendossier en het aanvraagformulier, dat door het Nationaal selectie Comité werd opgesteld, indienen.

De dossiers worden op geen enkel moment door een niet-lid van het selectie Comité gelezen. De leden van het Nationaal selectie Comité analyseren de dossiers en ordenen ze eerst volgens behoefte aan financiële steun. Iedereen die een dossier heeft ingediend wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de beslissing.

Sinds 2001 werden al meer dan 1.600 kinderen geholpen dankzij ‘Geef om een glimlach’.